Енергийна ефективност на инвестиционен проект

Енергийна ефективност на инвестиционен проект
съгласно Съгласно Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ),  изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г. (изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г.)

Всеки инвестиционен проект на сграда, въз основа на който се издава разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), се изисква да съдържа част „Енергийна ефективност”.

Т.е. всеки т.н. „инвестиционен проект“ за изграждане на нова сграда, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуваща сграда трябва да съответства на изискванията за енергийна ефективност, съгласно Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ).

Изключение: Допуска се на жилищни сгради, които се използват по предназначение до 4 месеца годишно както и единични сгради с разгъната застроена площ до 50 кв. м. да не се изготвя оценка за съотвтетствие на инвестиционният проект.

Като когато говорим за енергийна ефективност на инвестиционни проекти за нови сгради с разгъната застроена площ над 1000 кв. м то се изисква в проекта да има заложени решения за:

 • Внедряване на децентрализирани системи за производство и потребление на енергия от възобновяеми енергийни източници;
 • Инсталиране на системи/инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;
 • Сградно интегриране на инсталации за централно или локално отопление и охлаждане;
 • Използване на т.н. термопомпи.

При изчисляване на показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите, екипът разработил инвестиционният проект трябва да следва методиката за тяхното ичзисление, както и минималните изисквания за ЕЕ заложени в Наредба 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

Изискване за минимално съдържание на част „Енергийна ефективност” на инвестиционния проект:

 

1. На фаза идеен проект:

Изчислява се обобщен коефициент на топлопреминаване  на ограждащата конструкция на сградата въз основа на топлофизичните характеристики на предвидените в проекта строителни продукти и материали.

 • Описание на функционалното предназначение на сградата;
 • Изчислителни параметри на външния въздух и проектни параметри на вътрешния климат в зависимост от категорията на топлинната среда на проектираната сграда;
 • Описание на разположението, ориентацията и основните геометрични характеристики на сградата, обща дебелина на ограждащите конструкции и елементи, в т.ч. дебелини и топлофизични характеристики на отделните слоеве (строителни продукти, материали) на ограждащите конструкции, архитектурно-строителни детайли на ограждащите конструкции и елементи;
 • Изчисляване на показатели, характеризиращи топлопреминаването през ограждащите конструкции и елементи въз основа на разработените архитектурно-строителни детайли по буква „в”;
 • Изчисляване на обобщения коефициент на топлопреминаване на ограждащата конструкция на сградата съгласно методиката и сравняване с референтната му стойност;
 • Изводи за нормативната допустимост съгласно методиката и за разработване на технически и работен проект въз основа на изработения идеен проект;
Важно: Част „Енергийна ефективност” на инвестиционния проект се разработва от проектантите с пълна проектантска правоспособност, които разработват частите „Архитектурна”, „Конструктивна”, „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация” и „Електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации” на инвестиционния проект за конкретната сграда.

2. На фаза технически и работен проект:

 • Описание на функционалното предназначение на сградата;
 • Изчислителни параметри на външния въздух и проектни параметри на вътрешния климат в зависимост от категорията на топлинната среда на проектираната сграда;
 • Описание на: разположението, ориентацията и основните геометрични характеристики на сградата, характерни геометрични размери, необходими за изчисленията, обща дебелина на ограждащите конструкции и елементи, в т.ч. дебелини и топлофизични характеристики на отделните слоеве (строителни продукти, материали) на ограждащите конструкции, архитектурно-строителни детайли на ограждащите конструкции и елементи;
 • Топлинни характеристики на конструктивните елементи на сградата, технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти;
 • Описание на проектираните системи за отопляване/охлаждане и вентилация на сградата, както и на техническите им характеристики;
 • Режими на обитаване на сградата, отоплявани зони, охлаждани зони, брой на обитателите;
 • Консуматорите на енергия и приетите проектни функционални режими по групи технически уреди и системи;
 • Изчислени показатели, характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на ограждащите конструкции на сградата;
 • Изчислени показатели, характеризиращи енергопотреблението на технологичните процеси за отопляване, охлаждане, вентилация и гореща вода за битови нужди;
 • Изчислени показатели за годишния разход на енергия характеризиращи енергопотреблението на сградата като цяло, в т.ч. годишна потребна енергия за отопление, за охлаждане, за вентилация, за битово горещо водоснабдяване;
 • Други специфични условия, влияещи на енергийното потребление на проектираната сграда.

При изчисляване на показателите, характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на ограждащите конструктивни елементи, за постигане на нормативните изисквания за топлосъхранение топлоизолацията на ограждащите конструкции се оценява и/или оразмерява в зависимост от спецификата на строителната конструкция и изискванията на тази наредба и на действащите нормативни актове към момента на оценката.

Важно: Оценката за съответствие на инвестиционните проекти във фази технически и работен проект се извършва по отделен договор с възложителя от физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър към АУЕР (бившата АЕЕ – http://www.seea.government.bg/) по чл. 23, ал. 4 от ЗЕЕ. Т.е. това са фирми, които разполагат с необходимият обучен и одобрен персонал (преминал курсовете за квалификация и активно работещи в сферата) и притежава минималното изискуемо съгласно ЗЕЕ оборудване.

Обхват на оценката за съответствие на инвестиционен проект:

 • Преглед и проверка на входящите данни, свързани с външните и вътрешните климатични условия, с функционалното предназначение на сградата, със специфичните режими на отопляване/охлаждане и вентилация в зависимост от експлоатационните режими на сградата, с топлотехническите и оптичните характеристики на предвидените с проекта продукти;
 • Проверка за обхвата и съдържанието на направените изчисления на показателите за разход на енергия, вкл. на нетната енергия, характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на ограждащите конструктивни елементи и на елементите на системите за осигуряване на микроклимата и показателите, характеризиращи енергопотреблението на процесите за отопляване/охлаждане, вентилация и гореща вода за битови нужди, в зависимост от предвиденитеенергийни източници и изпълнението на изискването на ЗЕЕ;
 • Сравняване на изчислената стойност на основните съгласно методиката показатели за съответствие с референтната стойност за същата сграда;
 • Проверка за взаимната съгласуваност на част „Енергийна ефективност” с останалите части на проекта.

Важно: Оценката се оформя във вид на доклад, който в случаите по чл. 142, ал. 6, т. 2 ЗУТ е част от комплексния доклад, който е съставен от лицензирана фирма (вписана в АЕЕ) – консултант, несвързана с проектанта – за обекти от първа и втора категория задължително, а за обекти от по-ниска категория – по желание на възложителя.

Важно: В случаите по чл. 142, ал. 6, т. 1 ЗУТ оценката се внася от възложителя на проекта в одобряващата администрация като самостоятелен доклад. Т.е. когато се изисква приемане на оценката за съответствие от експертен съвет на одобряващата администрация. 

 

Полезно: Преди да възложите подобна оценка на фирма, вписана в регистъра направете справка за опита на фирмата и персонала й както и за качеството на извършени от нея подобни анализи.Направете справка (дори можете да поискате писмено уверение)  дали специалистите, с които фирмата разполага списъчно , реално ще работят и по вашият проект.

В правото си сте да поискате среща с всички от екипа на фирмата вписани в АЕЕ и които ще работят реално по вашият доклад, както и с тези, които ще бъдат евентуално привлечени от фирмата допълнително, още в самото начало на договаряне – преди възлагане на договора, както можете да договорите и периодични срещи с всички тях в процеса на изготвяне на самата оценка.

Можете да поискате и независима оценка на доклада, който фирмата ще ви предостави, преди да го приемете и одобрите окончателно. Така до голяма степен ще си гарантирате от една страна качествено изготвен доклад, на който можете да заложите при последващи инвестиоционни намерения както и че анализите в доклада ще бъдат изготвени от реални обучени и опитни специалисти, а не експерти-фантоми или тяхни студенти-заместители.

 

Автор: С. Петкова