Municipal Sustainable Renewables plans

Указания за изготвяне на общински програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

Указанията представени по-долу са изготвени на база изискванията съгласно ЗЕЕ за създаване на общински планове за насърчаване използването на ВЕИ и формата за отчет към АУЕР (бившата АЕЕ).

При изготвяне на Общинските програми добре да се следват принципните указания, като разбира се всеки план е индивидуален и можеда бъде допълван и изменян съобразно спецификата на общината и нейните приоритети и цели.

Важно е да се проучи и да се представи оценка за използването на възобновяеми източници по сектори, крайни потребители и тип на енергията: промишлени предприятия, транспорт, услуги, домакинства и селско стопанство. Като се определи и прогноза за неговото изменение във времето.

Структурата на една общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива е представена по-долу:

1. ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ

2. НОРМАТИВНА УРЕДБА

3. ПРОФИЛ / ПАСПОРТ НА ОБЩИНАТА

който трябва да включва някои основни елемента като:

 • Географско местоположение и особености – климат и природни ресурси, транспорта и техническа инфраструктура
 • Демографски данни – площ на общината, брой населени места, население
 • Сграден фонд – данни за броя и състоянието на съществуващи сгради на територията на общината по видове собственост (частна, общинска, държавна, собственост на промишлени системи, социални, сгради в сферата на услугите)
 • Промишлени предприятия – сграден фонд, енергийно потребление и потребление на енергия от възобновяеми източници в промишлени системи
 • Транспорт – информация и анализ на обществения градски и извънградски транспорт и връзката му с различни видове транспорт на общината с други общини и областния град (ж.п. транспорт, автобусен транспорт). Данни и информация за служебни коли, коли за извозване на отпадъците, коли за почистване на улиците, както и тенденции за развиване на транспорта в частния сектор (лични автомобили, фирмени автомобили). Анализ на състоянието на транспортния сектор и възможностите за използването на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта на територията на общината.
 • Домакинства – анализ на сектор сграден фонд (основен потребител на енергия) – брой потребители, тенденции в развитието на техния брой. Анализ на енергийното потребление и на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници.
 • Сектор услуги – сграден фонд и енергийно потребление и потребление на енергия от възобновяеми източници.
 • Селско стопанство – общи данни за територии, добив, тенденции за развитие, основни култури и отпадъци
 • Улично и парково осветление – анализ на състоянието на уличното, парковото, декоративното и фасадното осветление на територията общината и възможността за използване на възобновяеми източници.

4. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОГРАМИ
“Определят се приоритетите за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници в зависимост от стратегическите цели и политиката за развитие на общината за постигане на конкурентоспособна, динамична и рентабилна местна икономика, подобряване на стандарта на живот на населението на територията на общината и намаляване на емисиите на парникови газове, като елементи от политиката по устойчиво енергийно развитие.”
Анализ на възможнотстите за повишаване на енергийна ефективност, включително при производството и потреблението на енергията от възобновяеми източници.

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ВЕИ
Като основа за изготвяне на програмите следва да се използва анализ на потенциала на енергията от възобновяеми източници, които са налични като природен ресурс на територията на общината. Включително и използване на ВЕИ и биогорива в транспорта.

6. ИЗБОР НА ЦЕЛИ ЗАЛОЖЕНИ В НПДЕВИ И МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

При определянето им е важно да бъдат взети под внимание различни аспекти като:
– приложимост, целесъобразности достъпност на избраните мерки и дейности
– степен на точност при определяне на необходимите инвестиции и начини за тяхното намиране
– контрол на реалните резултати
– управление на вложените средства.

Мерките в този раздел се разделят на:

Административни мерки:
Примери за административни мерки:
“При разработване и/или актуализиране на общите и подробните градоустройствени планове за населените места в общината да се отчитат възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници.
Да се премахнат, доколкото това е нормативно обосновано, съществуващите и да не допускат приемане на нови административни ограничения пред инициативите за използване на енергия от възобновяеми източници.
Общинската администрация да подпомага реализирането на проекти за достъп и потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, потребление на газ от възобновяеми източници, както и за потребление на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорт.
Общинската администрация да подпомага реализирането на проекти на индивидуални системи за използване на електрическа, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници.”

Финансово-технически мерки:

Технически мерки: които позволяват съчетаване на мерките за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници с тези, насочени към повишаване на енергийната ефективност, като: Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници и мерки за енергийна ефективност при реализация на проекти за реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради общинска собственост или сгради със смесен режим на собственост – държавна и общинска. Изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източници върху покривните конструкции на сгради общинска собственост или сгради със смесен режим на собственост – държавна и общинска. Подмяна на общинския транспорт, използващ конвенционални горива с транспорт използващ биогорива при спазване на критериите за устойчивост по чл. 37, ал. 1 от ЗЕВИ и/или енергия от възобновяеми източници. Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане и реконструкция на мрежите за улично осветление на територията на общината. Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане и реконструкция на парково, декоративно и фасадно осветление на територията на общината.”

Източници и схеми на финансиране:
Могат да бъдат иползвани 2 подхода:
Подход „отгоре – надолу”:  анализ на съществуващата законова рамка за формиране на общинския бюджет, както и на тенденциите в нейното развитие. Характерното за този подход е, че:
– се изготвя прогнозиране на общинския бюджет за периода на действие на програмата;
– изготвя се преглед на очакванията за изменения в националната и общинската данъчна политика и въздействието им върху приходите на общината и проучване на очакванията за извънбюджетни приходи на общината;
– изготвя се анализ на възможностите за използване на  специализирани източници като: оперативни програми, кредитни линии за енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕБВР), Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, Национална схема за зелени инвестиции (Национален доверителен фонд), Международен фонд „Козлодуй”, договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори или финансиране от трета страна).

Подход „отдолу – нагоре”: комплексни оценки на възможностите на общината да осигури индивидуален праг на финансовите си средства  или публично-частно партньорство.

7. ПРОЕКТИ
Важно е в програмата да се включи списък на проекти, които общината е заложила да бъдат реализарани (срокове, бюджет…), както и данни за вече реализирани такива и ползите от тях.

8. НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ
За успешния мониторинг на програмите е необходимо да се прави периодична оценка на постигнатите резултати, като се съпоставят вложените финансови средства и постигнатите резултати, което служи като основа за определяне реализацията на проектите. Ефекта от тях се иразява в количествено и качествено измерими резултати.

Изискването за предоставяне на информация за изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници е нормативно уредено чрез чл.8, ал.2 от Наредба № РД–16-558 от 08.05.2012г..

9. ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

Общината разработва комуникационна стратегия, като част от програмата за насърчаване използването на ВЕИ и се ангажира да провежда информационни и обучителни кампании сред населението за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на енергия от възобновяеми източници.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ОБОБЩЕНИЕ
Настоящата програма трябва да е в пряка връзка с общинския план по енергийна ефективност.

 

Автор: С. Петкова

Енергиен паспорт на сграда

Енергиен паспорт на сграда
съгласно Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г (изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г.)

Енергиен паспорт на сграда се съставя като неизменна част от т.н. технически паспорт на сграда – в част Г „Енергиен паспорт на сграда”. Той се съставя за да се установи съответствието на енергийните характеристики на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност както и за установяване на актуалното състояние на енергопотреблението на сградите по време на техния икономически обоснован експлоатационен срок. Състои се от състои от четири страници, неделими една от друга.

 

Енергиен паспорт на нова сграда

Енергийният паспорт на нова сграда може да бъде съставен след завършване на изграждането й но преди въвеждането й в експлоатация. Може да бъде съставен и по време на нейната експлоатация, както й след извършване на СМР (ако има предвидени и реализирани такива).

Енергийният паспорт на нова сграда се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител – за строежите от пета категория, преди въвеждане на строежа в експлоатация и съдържа енергийната характеристика, съответстваща на нормативните и проектните изисквания на завършената сграда и потвърдена от необходимите изпитвания и проверки съгласно  ЗУТ.

 

Енергиен паспорт на инвестиционен проект

Може да бъде съставен към част „Енергийна ефективност“ на инвестиционния проект, въз основа на който се издава разрешението за строеж.

Енергийният паспорт на инвестиционния проект се съставя и подписва от главния проектант на сградата или от проектанта по част „Енергийна ефективност”.

 

Енергиен паспорт на съществуваща сграда – Сертификат за енергийни характеристики

Ролята на енергиен паспорт на съществуваща сграда играе т.н. сертификат за енергийни характеристики, който удостоверява първичните енергийни характеристики на сградата (т.е. теоретичните определени в проектната документация на сградата и реално изпълнени при построяването й). Съставя се след проведено обследване по образец по реда на Наредба  № РД-16-1057   за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати.

Документа се съставя от физически или юридически лица, които отговарят на изискванията на ЗЕЕ, въз основа на данните от доклада (резюмето) за проведено обследване на сградата при спазване на изискванията на методиката и документира енергийните характеристики на сградата, свързани с изискванията на ЗУТ.

 

Минимално съдържание на част Г „Енергиен паспорт на сграда”

 • Стойностт на интегрираната енергийна характеристика на сградата и нормативната й стойност, в т.ч. специфичния годишен разход на енергия в kWh/m2, изразен в първична или потребна енергия
 • Общия годишен разход на енергия в MWh, изразен в първична или потребна енергия, спестените емисии CО2
 • Класификацията на сградата и принадлежността й към съответния клас от скалата на енергопотребление
 • Отопляемата площ, брутния отопляем обем, геометричните и топлотехническите характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи и оценката на състоянието им
 • Описание и оценка на енергийните източници, стойностите за годишен разход на енергия на техническите инсталации за отопление, вентилация и гореща вода за битови нужди
 • Описание на мерките за подобряване на енергийните характеристики на сградата, както и тяхната технико-икономическа оценка, ако се налагаприлагането на такива.

 

Автор: С. Петкова

Общински програми за насърчаване използването на ВЕИ – нормативни актове

Основни нормативни актове и документи въз основа, на които се разработва плана:

 • Директива 2009/28/ЕО за насърчаване на ВЕИ на Европейския парламент и на Съвета
 • Закон за енергия от ВЕИ (април 2012г.)
 • Закон за ЕЕ (май 2012г.)
 • Закон за енергетиката (май 2012г.)
 • Закон за опазване на околната среда (май 2012г.)
 • Закон за устройство на територията (юли 2012г.)
 • Закон за биологичното разнообразие (април 2012г.)
 • Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (юни 212г.)
 • Закон за горите (май 2012г.)
 • Закон за чистотата на атмосферния въздух (юли 2012г.) и подзаконовите актове за неговото прилагане
 • Закон за водите (юли 2012г.)
 • Закон за рибарство и аквакултурите (май 2012г.)
 • Национална дългосрочна програма за насърчаване на използването на ВЕИ (2005-2015)
 • Енергийна стратегия на Република България до 2020г.
 • Национална стратегия по околна среда (2005-2014)
 • Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2005-2015
 • Национална дългосрочна програма за насърчаване потреблението на биомаса 2008-2020
 • Национална дългосрочна програма за насърчаване потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008-2020
 •  Национална програма за действие по околна среда и здраве 2008-2013
 • Национален план за действие за енергия от ВИ 2010-2020
 • Национален план за изменение на климата 2013-2020
 • Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи
 • Наредба № 14 за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия към ЗУТ
 • Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми към ЗООС
 • Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда към ЗООС
 • Наредба № 6 за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителната електрически мрежи към ЗЕ
 • Наредба № 3 за актовете и протоколите по време на строителството към ЗУТ
 • Наредба № РД-16-1117 за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници
 • Наредба № РД-16-869 за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта
 • Наредба № РД-16-558 за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България

Автор: С. Петкова

Общински планове - изходни данни

Общински програми за насърчаване използването на ВЕИ – изходни данни

В основата на разработване на общински програми за насърчаване използването на ВЕИ (възобновяеми източници на енергия) за енергийни цели е оценката на потенциала на ВЕИ на територията на общината, както и на възможностите за неговото оползотворяване (технологични, финансови, пазарни).

За България най-разпространените възобновяеми източници на енергия и най-достъпните за оползотворяване са:

 • ветрова енергия – изграждане на ветрови паркове и на единични ветрови торбини;
 • геотермална енергия – предимно за локализирано производство на топлинна енергия;
 • водна енергия – предимно за изграждане на малки и микро водноелектрически централи на течаши води (реки) както и на напорни тръбопроводи;
 • слънчева енергия – пасивна и активна. Активна – предимно изграждане на инсталации за подготовка на топла вода за битови нужди и фотоволтаични паркове (по-салбпо изразено в сградно интергрирани системи);
 • биомаса – най-ширико разпостранение и оползотворяване за пряко изгаряне. Най-вече на дървеси на накорен както и твърди селскостопански отпадъци;
 • биогаз – тепърва се наблюдава насочване на интереса към оползотворяването на този вид ресурс.

В оценката и анализа на ВЕИ потенциала трябв да се обърне внимание на основните фактори, които влияят на оценката, анализа и прогнозата на този потенциал.

Първични минимално необходими (изходни данни) за пристъпване на оценка на ВЕИ потенциала

С удебелен шрифт са посочени минималният набор от данни, които общината може да намери и да предоставиза оценка и анализ. С нормален шрифт са изписани данните, които могат да бъдат намерини в различни справочни литератури.

За да се направи достоверен анализ и прогноза е добре данните да се предоствят за базова година и 2 минали години.

ветрови потенциал

 • Ветрови потенциал за съответната зона (W/m2) 
 • Средномесечна скорост на вятъра (m/s)
 • Обща площ и използваема площ на терена (м2)
 • Данни за турбината – тип, мощност, брой
 • Работни часове на турбините
 • Данни за релефа
 • ….

Източници за събиране на данните: Метеорологични станции, Статистически данни, Измервания на място, математически приближения,
http://www.seea.government.bg/documents/NDPVEI_final_25_09_06.doc
геотермална енергия

 • Наличен и свободен дебит на източника (l/s)
 • Температура на водата (oC)
 • КПД на инсталацията (%)
 • Работни часове на инсталацията (h)
 • Инсталирана мощност (W)

Източници за събиране на данните: МОСВ (Министерство на Околната Среда и Водите), карти на потенциала
http://www.seea.government.bg/documents/NDPVEI_final_25_09_06.doc
водна енергия от течащи води

 • Разполагаем и достъпен дебит на източника (l/s)
 • Нетен напор (m)
 • КПД на водната турбина (%)
 • КПД на електрическия генератор (%)
 • Часове работа на инсталацията (h)
 • Инсталирана мощност (W)

Източници за събиране на данни: 

 • за течащи води – МОСВ (Министерство на Околната Среда и Водите), регионална Басейнова дирекция.
 • относно тип и характеристики на турбини – специализирани фирми, – производители, доставчици.
 • карти на потенциала
 • за напорните тръбопроводи – собственици, контролни органи

http://www.seea.government.bg/documents/NDPVEI_final_25_09_06.doc

биомаса – дървесина и твърди селскостопански отпадъци

 • Общо и достъпно количество по видове дървесина и/или отпадък (кг, т)
 • Влагосъдържание по видове (%)
 • Общо и достъпно количество отпадък по видове
 • Енергийно съдържание по видове

Източници за събиране на данни: Държавни и частни горски стопанства, дървопреработващи и/или мебелни предприятия, статистически данни, справочници
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bgBG&Id=461
слънчева енергия

 • Средно количество енергия попадащо на хоризонтална повърхност и при съответния наклон на колектора 
 • Площ на терена и на използваемата повърхност
 • Площ на огреваемата повърхност
 • КПД на инсталацията
 • Тип на панела

Източници за събиране на данни: Метеорологични станции, Статистически данни, Карти за потенциала, Замервания на място, Математически приближения.
http://www.seea.government.bg/documents/NDPVEI_final_25_09_06.doc


Презентация, PDF (569 KB)

Автор: С. Петкова