Общински планове - изходни данни

Общински програми за насърчаване използването на ВЕИ

 

Като правило Общински план за насърчаване оползотворяването на енергия от ВЕИ се изготвя от общините “по задължение” съгласно Закона за енергията от ВЕИ (последно към момента изменение през април 2012г.). Цари правилото “давай да го правим, че е задължително” и/или “да видим, кой какво и как е направил, да копираме от тук от там и готово”.

Ако се прави за да се “отбие номера” и плана и отчета към него да си останат само “на хартия” – този порочен похват би вършил работа, но ако наистина се цели отделеният бюджет и хвърлените усилия за разработването на такъв план да даде реален измерим резултат и истинска полза за общината и за всички, които работят и живеят на нейната територия е необходим малко по-различен подход.

На практика, създаването и последващо изпълнение на един такъв добре разработен план има преки и косвени ползи както за самата община, така и за всички т.н. заинтересовани лица, които участват по един или друг начин в този процес. Звучи малко изтъркано, но е безпорен факт. Още повече, че този план, взет заедно с всички останали планове за ЕЕ, чиста околна среда, управление на отпадъците и т.н. са част от общият план/стратегия за устойчиво развитие на общината. И това звучи като клише, но малко по-нататък се надяваме това да бъде променено и да стане напълно разбираемо.

До тук добре, но как точно се разработват такива планове? Какъв трябва да е формата им? Какво се изисква от общините? Как се определят приоритети? Как се формулират и избират общи и специфични цели? С какви данни и информация общините трябва да разполагат и ако я нямат къде и как могат да я намерят? На тези основни въпроси ще се опитаме да дадем отговор в рубриката, която стартираме, като започнем от по-общото и познатото и преминем към по-специфичното и полезното!

ЦЕЛ на общински план по ВЕИ

Като правило, подобни планове се разработват и представят в определен формат, който АУЕР (бившата АЕЕ) изисква, и най-вече от методиката за оценка и анализ на енергийния потенциал на ВЕИ на общинско ниво и възможностите за неговото оползотворяване.

Общите целите, които трябва да се имат предвид и да се поставят при разработването му са:

  • Да се изготви оценка на ВЕИ потенциала (включително и биогорива) и възможности за неговото рационално оползотворяване, което същевременно да води до намаляване на емисиите СО2 (на територията на общината), повишаване на енергийната ефективност на общинско ниво;
  • Да се създаде план за насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ и да се стимулира търсенето и предлагането на енергия от ВЕИ;
  • Да се изградят канали за информираност на обществеността и всички заинтересовани страни и да се демонстрира прозрачност на общинската политика и ангажираност за изпълнение на тези цели;

 

Задължителни основни раздели в програмата

  • Данни, анализи и доказателствен материал за връзка на плана за ВЕИ с всички други съществуващи кум момента на неговото разработване, общински планове, програми и стратегии. Връзка с основните приоритети на общината;
  • Данни, анализи, пропоръки, изводи за потенциала на ВЕИ на общинско ниво;
  • Анализ на възможностите за реално оползотворяване на потенциала на ВЕИ на общинско ниво и препоръки за прилагане наконкретни технологии. Сравнителен анализ;
  • Възможности за изпълнение на инвестиционни проекти;
  • Схеми за подпомагане и насърчаване производството и потреблението на енергия от ВЕИ;
  • Програма за информираност и прозрачност;
  • План за изпълнение на плана, включително за мониторинг и отчетност;

 

Основни нормативни актове и документи въз основа, на които се разработва плана/програмата.

Оценка на ВЕИ потенциала – какво трябва да знаем, как да намерим изходни данни, тълкуване на резултата


 


Очаквайте:

Как да формулираме приоритети, общи и специфични цели

Как да направим технико-икономически и финансови прогнозни оценки

Как да определим какво очаквано спестяване на емисии и енергия може да се постигне 

Чести пропуски и грешки


 

 

Автор: С. Петкова