Renewable plan

Специализирана методика за оценяване на енергийните спестявания след газификация

Министерския съвет прие “Специализирана методика за оценяване на енергийните спестявания след газификация”, изготвена въз основа на чл. 22, ал. 3, т. 4 от Наредбата за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за определяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на енергийни спестявания, обн. ДВ, бр. 27 от 10 април 2009 г.

За методиката

Целта на приетата методика е да бъде установен унифициран механизъм за оценяване на количеството спестена енергия в случай на “газифициране на крайния потребител” като енергийна услуга, при което се наблюдава намаляване на потребената енергия в резултат на по-високата ефективност (по-високото КПД) на  новата горивна инсталация на природен газ.

Основният принцип залегнал в методиката е оценка на енергийното потребление на крайния потребител преди и след извършването на т.н. “газифициране”. В методиката е залегнал и принципа за отчитане на външните и вътрешни условия в газифицираните обекти, по аналогия на Наредба  № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради и Наредба №РД-16-346 за показателите  за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, суловията и реда  за извършване на обследване за енерийна ефективност на промишлени системи.

Въвежда се метод на оценка на спестената енергия (по
видове енергоизточници и консуматори и сумарно) в резултат на газификацията като се прави съпоставка между т.н. „крайна енергия” и „първична енергия”, Същевременно се прилага и методика за оценка на спестени/намалени въглеродни емисии вследствие от “газифицирането”.

Методиката е приложима за оценка на спестена енергия и емисии както на сгради така и на промишлени системи. Базирана е на регистрираният разход на енергия преди и след въвеждане на газификацията в конкретния обект (сграда или промишлена система).

В приетата методика е залегнала и възможността оценяването на енергийни спестявания след газификация да се отчита след провеждане на обследване за енергийна ефективност, като последваща стъпка от процеса на газификация.

Методиката е синхронизирана с Директива 2006/32/ЕО и гарантира минимален административен товар и минимални необходими разходи за реализация. Основава се на регистрирания разход на енергия преди и след въвеждане на газификацията в конкретните обекти. Чрез нея може да се определят както енергийните спестявания, следствие от изпълнението на отделна  мярка, така и тези следствие от  изпълнението на множество и/или комбинация от мерки.