energy savings methodologies

Подход и изчислителен модел на Специализирана методика за оценяване на енергийните спестявания след газификация

С постановление на Министерски съвет № 258 от 19.10.2012 г. беше приета “Специализирана методика за оценяване на енергийните спестявания след газификация”
В сила от 01.11.2012 г.
Основни положения в методиката:
 • Прилага се за оценяване на количеството спестена енергия в резултат на изпълнението на газификацията като “енергийна услуга” при крайните потребители на енергия (сграда или промишлена система).
 • Оценки на енергийни спестявания съгласно Методиката обхсе прилагат и  при изграждането на газоразпределителни мрежи, преоборудване на горивните инсталации за замяна на използваните твърди, течни горива и електроенергия и доставка на природен газ, както и набор от мерки и действия за подобряване управлението на горивните инсталации при крайните потребители.
 • На база на методиката се изчислява спестената енергия след газификация, включително намаляване на използваната енергия в резултат на по-високата ефективност на  новата горивна инсталация след преоборудване и замяна на използваните до тогава сустеми и енергоизточници.
 • Прилага се принципа на оценка на енергийното потребление преди и след прилагане на газификацията, с отчитане на влиянието на външните и вътрешните условия в обектите, включително КПД на нововъведените елементи, агрегати и системи. На база на което се оценява спестената енергия  по видове енергоизточници и сумарно – с отчитане на “крайна енергия” и “първична енергия”,  и свързаните с това спестени въглеродни емисии.
Съгласно методиката енергийните спестявания след газификация се допуска да бъдат оценени след извършването на  последващо енергийно обследване.

 

Изчислителен модел
Използваният модел на изчисление е известен  като метод “от долу-нагоре”, който е в съответствие с чл. 15 (2) от Директива 2006/32/ЕО, гарантиращ минимален административен товар и  разходи за реализиране.
Изчислителен подход
Подходът приемт в методиката се базира на 6 последователни стъпки.
1. Изходни данни –  преди газификацията: (данни за енергопотреблението (топлинна и охладителна енергия, електроенергия) по видове енергоизточници и консуматори – по месеци и на годишна база.
2. Изходни данни – след газификацията – за отчетено количество доставен природен газ и реално консумираното количество природен газ, съгласно схемата (Фиг. 1 от “Специализирана методика за оценяване на енергийните спестявания след газификация”):

Основни етапи

 • Оценка на доставената чрез природен газ енергия
 • Оценка на нетната крайна енергия с доставения природен газ
 • Оценка на еквивалентна потребна енергия със заменените енергийни ресурси
 • Оценка на количество спестена крайна енергия
 • Оценка на количество спестенa първична енергия
 • Оценка на количество спестени емисии СО2 при крайния потребител
Отчитане на последващите спестявания през годините

Ефектът от изпълнението на газификационните мерки (изразен в спестване на енергия и емисии СО2) за дадена календарна година се отчита в следващата. Като за всяка година се изчислява конкретната за годината спестена енергия (респективно спестени емисии).

В специализираната методика е залегнал и формата за отчитане на спестяванията във времето в случай на липса на информация в газоразпределително дружество за енергийната ефективност на горивните инсталации при крайните потребители и/или данни за използваните горива в нея преди газификация. Тогава се прилага т.н. поетапно изчисляване:

 • 1-ви етап – до 31.03.2013 г. –  изчисляването на спестяванията се извършва на основата на продадените количества природен газ и базата данни за разпределение на използваните енергийни ресурси съгласно Приложение 5 на Методиката, като не се взима предвид делът на електроенергията.
 • 2-ри етап – след 31.03.2013 г. –  изчисляването на спестяванията се извършва на основата на реални данни за всеки отделен потребител, като се отчитат спестяванията на първична енергия след замяна и на електроенергията.

Всеки доклад за отчитане на ефекта от газоснабдяване се представя на АУЕР по утвърден образец „Форма за предоставяне на информация от търговците с енергия в съответствие с чл. 40, ал. 2, т. 2 и т. 3 и ал. 3, т. 1 и т. 4 от ЗЕЕ“, публикуван в сайта на АУЕР.

Пълният текст на методиката можете да изтеглите от тук