energy savings methodologies

11 specialized methods for assessment of the energy savings have been adopted

The Council of Ministers of Bulgaria published the last adopted 11 specialized methods for assessing the energy savings.

They contain formulas and must be used as tools for provement of  the energy performance of implementation of individual EE measures or groups/combinations of EE measures in residential and public buildings, industry and transport sectors.

They are alternative methods and must be used in cases of evaluation of measures, which effect could not be possible to be assessed by any other already proven national methods.

The main principle used in those methods is “the estimation of the energy savings to be achieved by measurement or/and estimation of the energy consumption before and after the implementation of the energy efficiency measure”.

A corrective opportunity is povided also to be used to normalize of the results to account the еffect of external and internal conditions of the objects that effect on the energy consumption. Such factors could be: weather, level of comfort, type of the equipment and etc.

The methods are applicable in case of calculation of the energy savings after implementation of the following categories of energy saving measures:

 • modernization of  the existing equipment or buildings retrofit
 • purchase of new energy efficient equipment or build new energy-efficient buildings
 • renovation of the building insulation and existed heating system of existing residential and public buildings
 • renovation the existed insulation on different building envelope components (walls, roofs, windows) of existing residential and public buildings
 • replacement of existing or purchase new air conditioning system in residential and public buildings
 • implementation of solar collectors for domestic hot water in residential and public buildings
 • energy savings in the industry

 The text of the Solutions is available here in Bulgarian.

 

carbon footprint

What is Carbon Footprint and how to measure it – general knowledge

The short presentation below presents some of the most important and general information about Carbon Footprint, it measurement and reporting.

Abstract: Carbon Footprint definition | CO2, Kyoto gases and GHG emission assessment | Organizational assessment | Boundaries and scopes | Reporting standards | Emission factors | Assessment levels

energy savings methodologies

11 специализирани методики за оценки на енергийни спестявания бяха приети от МС

Бяха приети и обнародвани 11 специализирани методики за оценка на енергийни спестявания.

Те съдържат основни формули и се предвижда да бъдат прилагани за доказване на ефекта от изпълнението както на отделни енергоспестяващи мерки така и на пакет или комбинации от мерки за повишаване на енергийната ефективност в жилищни и обществени сгради, в индустрията и в автомобилния транспорт.

Тези 11 методики са подходящи за оценка на ефекта на такива мерки, ефектът от които не може да бъде оценен чрез обследване на енергийни спестявания или други одобрени официални методики. Те са алтернативно на обследванията средство за оценяване на енергийни спестявания.

При всяка една от методиките е спазен принципът преценката за енергийните спестявания да се осъществява чрез измерване и/или оценка на потреблението преди и след прилагане на съответната мярка за енергийна ефективност. Като е предвидена и корекционна възможност за коригиране и нормализиране на резултатите, с цел да се отчете влиянието на външните и вътрешните условия в обектите, които въздействат върху енергийното потребление. Такива фактори могат да бъдат атмосферни условия, ниво на комфорт при отопление и климатизация на обекта, вид на използваното оборудване и др.

Приложението на методиките е насочено към изчисляване на енергийни спестявания след прилагане на някои категории енергоспестяващи мерки:

 • модернизиране на съществуващо оборудване или модернизация на сграда
 • придобиване на ново енергийно ефективно оборудване или построяване на нови енергийно ефективни сгради
 • обновяване на изолацията и отоплителната инсталация на съществуващи жилищни и обществени сгради
 • обновяване на изолацията по компоненти (стени, покриви, прозорци) на съществуващи жилищни и обществени сгради
 • подмяна на съществуваща или закупуване на нова климатична инсталация в жилищни и обществени сгради
 • използване на слънчеви колектори за битова гореща вода в жилищни и обществени сгради; енергийно спестяване в индустрията

 

11 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕТОДИКИ ЗА ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ

1. Обновяване на изолацията и отоплителната инсталация на съществуващи жилищни сгради и сгради за обществено обслужване

Спестеното количество енергия за отопление за една година FES се изчислява по формулата:

(1)  f1, kWh/г.,

където:

FОП – е отопляемата/охлажданата площ на сградата (или обновяваната част от сградата), м2
SHDс – специфичната годишна потребна топлина за отопление преди обновяването, kWh/м2/г.
SHDн – специфичната годишна потребна топлина за отопление след обновяването, kWh/м2/г.
hс – кпд на топлоснабдяването преди обновяването (сезонен)
hн – кпд на топлоснабдяването след обновяването (сезонен)

 

2. Обновяване на сградните ограждащи конструкции и елементи (стени, покриви, прозорци) на съществуващи жилищни сгради и сгради за обществено обслужване

Спестеното количество енергия за отопление за една година FES се изчислява по формулата:

(2) f2, kWh/г.,

където:

Fел – е площта на обновения компонент на изолацията, м2
Uс – коефициентът на топлопреминаване преди обновяването, W/м2*K
Uн – коефициентът на топлопреминаване след обновяването, W/м2*K
a – корекционният коефициент в зависимост от климатичната зона; ако няма данни, се приема a = 1
b – корекционният коефициент, зависещ от типа на отоплителната система и използвания енергиен източник; ако няма данни, се приема b = 0,95 при директно електрическо отопление и b = 0,6 при отопление с котел на твърдо гориво
c – корекционният коефициент в зависимост от денонощна и седмична продължителност на отоплението на сградата; ако няма други данни, се приема b = 0,5
HDD – отоплителните денградуси, K*ден/г.

 

3. Нови нормативни изисквания за енергийни характеристики на жилищни сгради и сгради за обществено обслужване

Спестеното количество енергия за отопление за една година FES се изчислява по формула (3), като спестяванията на енергия се доказват само чрез измерване на показателите във формулата:

(3) f3, kWh/г., (3)

където:

FОП е отопляемата/охлажданата площ на новите сгради от определен вид съгласно Номенклатурата на видовете строежи, въведени в експлоатация през годината, м2
SHDс – специфичната потребна топлина за отопление на 1 кв. м отопляема площ на сградите по измерен годишен разход на енергия за отопление през 1991 г., kWh/м2/г.
SHDн – специфичната потребна топлина за отопление на 1 кв. м отопляема площ на сградите по измерен годишен разход на енергия за отопление през годината, следваща годината на обновяването, kWh/м2/г.
hс – кпд на топлоснабдяването според изискванията от 1991 г. (сезонен)
hн – кпд на топлоснабдяването според новите изисквания (сезонен)

 

4. Подмяна на съществуващ котел в жилищни сгради и в сгради за обществено обслужване

Спестеното количество енергия от подмяна на котел за една година се изчислява по формула (4) и е приложима само за котли на течно и газообразно гориво с номинална мощност до 400 kW:

(4)  f4, kWh/г.,

където:

hс е номиналният кпд на стария котел по технически данни на производителя/доставчика или сезонният кпд на стария котел, документиран в доклад от извършена проверка по реда на наредбата по чл. 32 ЗЕЕ
hн – номиналният кпд на новия котел по технически данни на производителя/доставчика или сезонният кпд, установен чрез извършена проверка по реда на наредбата по чл. 32 ЗЕЕ
SHD – специфичната годишна потребна топлина за отопление на отопляваните помещения от подменения котел, kWh/м2/г.
А – отопляемата площ на отопляваните от подменения котел помещения, м2

 

 

5. Подмяна на съществуващ с нов автономен климатизатор за отопление/охлаждане в отделни помещения в жилищни сгради и в сгради за обществено обслужване

Спестеното количество енергия от подмяна на съществуващ с нов автономен климатизатор за една година се изчислява по формулата:

(5) f5 , kWh/г.,

където:

EERс е сезонният коефициент на трансформация на стария автономен климатизатор
EERн – сезонният коефициент на трансформация на новия автономен климатизатор
Pfn – номиналната хладилна мощност на оборудването, kW
nh – ефективният годишен брой часове на работа с номинална мощност, ч

Ефективният годишен брой часове се изчислява по формулата:

където:

n’h – общият годишен брой часове на работа на оборудването, ч
fu– коефициентът за частичен товар (при липса на данни се приема 0,58)

 

 

6. Използване на слънчеви колектори за гореща вода за битови нужди в жилищни сгради и в сгради за обществено обслужване

Спестеното количество енергия от инсталиране на слънчеви колектори за гореща вода за битови нужди за една година се изчислява по формулата:

(6)  f6, kWh/г.,

където:

USAVE е средното специфично годишно спестяване на топлина от 1 м2 слънчев колектор, kWh/м2
hс – кпд със стойност 1 за водогреен бойлер с електрически нагревател или кпд на топлоснабдяването при загряване на водата за битови нужди с използване на друг енергоносител, различен от електричество
Fc.n. – площта на колекторите, м2

 

 

7. Подмяна на съществуващи домакински уреди (хладилници, перални, телевизори и т.н.) в жилищни сгради

Спестеното количество енергия при подмяна на домакински уред се изчислява по формулата:

(7) f7 , kWh/г.,

където:

AECc – е средното годишно потребление на енергия от стария уред
AECн – средното годишно потребление на енергия от новия уред, kWh/г.
AECс и AECн се оценяват само при еднакъв режим на работа на стария и новия уред.

 

 

8. Подмяна на съществуващи лампи в жилищни сгради или в сгради за обществено обслужване

Спестеното количество енергия от една лампа при подмяна на съществуващи лампи в жилищни сгради се изчислява по формулата:

(8) f8 , kWh/г.,

където:

Pс – е мощността на старата лампа, W
Pн – мощността на нова ефективна лампа, W
nh – броят работни часове (при липса на данни се приема 1000 часа/г. за жилищни и 2500 часа/г. за сгради за обществено обслужване), ч/г.
Frep – корекционният фактор, отчитащ, че част от закупените нови лампи не заместват незабавно съществуващите; този фактор е 1, когато се подменя съществуваща лампа.

 

 

9. Заместване на съществуващо офис оборудване (компютри, монитори, принтери, факсове и т.н.) в сгради за обществено обслужване

Спестеното количество енергия от единица офис оборудване от даден тип при подмяна на съществуващо оборудване в сгради за обществено обслужване се изчислява по формулите:

а) активен режим

(9a) f9a, kWh/г.

 

б) стендбай режим

(9b) f9b , kWh/г.,

където:

PAс е електрическата мощност на старото оборудване в активен режим, W
PAн – електрическата мощност на новото оборудване в активен режим, W
hа – часовете на работа на оборудването в активен режим, ч
PSс– електрическата мощност на старото оборудване в стендбай режим, W
PSн – електрическата мощност в стендбай режим на новото оборудване, W
hсб – часовете на работа на оборудването в стендбай режим, ч

 

 

10. Енергийно спестяване в индустрията (в рамките на директивата)

Спестеното количество енергия за производството на определен продукт в индустрията за една година се изчислява по формулата:

(10) f10, kWh/г.,

където:

SECIс е специфичният разход на енергия за производството на единица продукт преди прилагане на мерките за енергоспестяване, kWh/ед.прод./г.
SECIн- специфичният разход на енергия за производството на единица продукция след прилагане на мерките за енергоспестяване, kWh/ед.прод./г.
W – произведената продукция през съответната година (тона, м2, броя и т.н.)

 

11. Енергийно спестяване в автомобилния транспорт

Спестеното количество горива от замяната на един автомобил се изчислява по формулите:

а) пътнически автомобил

(11a) f11a, кг.н.е/г.,

където:

SPTс е специфичният разход на гориво за 1 пътникокилометър на заменения автомобил преди замяната, гр.н.е/пкм/г.
SPTн – специфичният разход на гориво за 1 пътникокилометър на новия автомобил, гр.н.е/пкм/г.
Tpt – извършената транспортна работа от автомобила през съответната година, пкм

 

б) товарен автомобил

(11b) f11b, кг.н.е/г.,

където:

SТTс е специфичният разход на гориво за 1 тон-километър на заменения автомобил, гр.н.е/ткм/г.
SТTн – специфичният разход на гориво за 1 тон-километър на новия автомобил, гр.н.е./ткм/г.
Ttt – извършената транспортна работа от автомобила през съответната година, ткм.

 

Пълният текст на Приложение към член единствен от ПМС 36 от 15.02.2013 г. относно СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕТОДИКИ ЗА ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ можете да изтеглите от тук (PDF, 347 КB).