Основни дейности, приоритети и начини на финансиране в HORIZON 2020

Акцент на програмата е „Превръщането на революционните достижения в областта на науката в иновационни продукти и услуги, които осигуряват възможности за развитие на висшите училища, научноизследователски организации и бизнеса и променят положително живота на хората“.

Финансират се 3 основни типа дейности

Дейности за научни изследвания и иновации

(Research and Innovation actions)

Иновативни дейности

(Innovation actions)

Координационни и спомагателни дейности

(Support and Coordination Actions)

Финансиране – до 100 % Финансиране – до 70 % с изключение на сдружения с идеална цел – до 100 %) Финансиране – до 100 %
Минимум 3 независими ЮЛ от 3 различни страни членки на ЕС или асоциирани към програмата страни Минимум 3 независими ЮЛ от три различни страни-членки на ЕС или асоциирани към програмата страни 1ЮЛ
Създаване на нови знания и/или изследване на приложението на нови или подобрени технологии, продукти, процеси, услуги или решения. Основно дейности, пряко свързани с изготвяне на планове или проекти за нови или подобрени продукти, процеси или услуги. Могат да включват изготвяне на прототипи, изпитания, демонстрации, пилотни проекти за внедряване, мащабно
валидиране на продукти и въвеждане на пазара
Основно са съпътстващи мерки (стандартизация, разпространение на резултати, повишаване на осведомеността, zомуникация, обмяна на опит и проучвания)
Могат да съдържат свързани с това, но лимитирани демонстрационни или пилотни дейности.

 

 Програмата обединява 3 основни приоритета

1

“Excellent Science”

(отлични постижения в науката)

2

“Leadership in Enabling

and Industrial Technologies”

(индустриално лидерство)

3

“Societal Challenges”

(социални предизвикателства)

Европейски  съвет за научни изследвания Авангардни изследвания на най-добрите научни екипи Лидерство в основополагащите и индустриалните технологии (ИКТ, нанотехнологии, материали, биотехнологии, производствени технологии, космически технологии) Здравеопазване, демографски промени, и благосъстояние
Сигурност на храните, устойчиво земеделие, изследвания в областта на мореплаването и морската флора и фауна и био-икономиката
Бъдещи и нововъзникващи технологии Интердисциплинарни фундаментални изследвания в нововъзникващи области, които да отворят нови възможности за иновации Достъп до рисково финансиранеОсигуряване на частно финансиране и рисков “венчър” капитал за научни изследвания и иновации Интелигентен, “зелен”  и интегриран транспорт
Борба с климатичните промени, ефективно използване на ресурсите и суровините
Marie Curie Възможности за обучение и израстване в кариерата Иновации в МСПНасърчаване на всички форми на иновации във всички типове МСП Сигурност в цифровото общество
Изследователски инфраструктури (включително e-инфраструктури)Осигуряване на достъп до изследователски инфраструктури на световно ниво Сигурна, чиста и ефективна енергия
Приобщаващи, иновативни и рефлектиращи общества

 

HORIZON 2020 – 4 основни форми на финансиране

 

 1. Безвъзмездни средства (грантове)<
 2. Награди
 3. Финансови инструменти
 4. Възлагане на обществени поръчки

 

1. Безвъзмездни средства (Grants)

 • На базата на покани за представяне на предложения за проекти (конкурси).
 • При търсено финансиране от ЕК ≥ 50 000 евро => предварителна проверка на финансовите възможности само на координаторите (по изключение и на участниците в консорциума).
 • 8 месеца  – от крайна дата за подаване до подписване на споразумението за грант.
 • Консорциум – координатор (връзка с ЕК) и участници от поне 3 независими ЮЛ от 3 различни държави членки или асоциирани държави.
 • Споразумение за консорциум (вътрешно споразумение), в което се установяват правата и задълженията на партньорите по отношение на изпълнение на дейностите от проекта.

2. Награди (Awards)

 • Предмет са на работната програма, само на базата на конкурс, където се определят условията за участие.
 • Размерът на наградата не се обвързва с извършените от победителя разходи.

 

3. Финансови инструменти (Finantial Instruments)

 • Иновационни дейности. Покани за представяне на предложения в технологичните области по конкретна цел “Водещи позиции при базовите и промишлени технологии”.
 • 3 крайни дати годишно за кандидатстване.
 • 6 месеца от крайната дата за подаване до подписване на споразумението.
 • Max. 3M €;
 • Максимум 5 участника в консорциума.
 • Прилага се като пилотен проект от 2015 г.
 • Инструмент само за МСП.
 • Когато едно дружество е признато за МСП, правният му статут се приема за целия период на изпълнение на проекта (дори ако през това време МСП се е разраснало и не отговаря на определението за МСП).

 

4. Възлагане на обществени поръчки (Procurement)

 • Възлагат се самостоятелно от ЕК или от съответния финансиращ орган или съвместно с възлагащи органи от държавите членки или от асоциираните страни.
 • Допуска се сключване на няколко договора в рамките на една процедура (възлагане на  няколко <доставчика).
 • Критерий – “икономически най-изгодна оферта”. (освен ако в поканата за участие не е посочено друго).
 • Резултатите получени при обществена поръчка, възложена от ЕК са собственост на ЕС.
 • За продукти в предпазарен стадий  научноизследователски и развойни услуги при разпределяне на рисковете и ползите съобразно пазарните условия; поетапни конкурентни разработки.
 • За новаторски решения – възлагащите органи са пилотен клиент за новаторски стоки или услуги, които все още не са широко достъпни до търговската мрежа (допуска се изпитание за съответствие)
 • Минимум 3 ЮЛ

 

HORIZON 2020 – за МСП (SME Instrument – SMEInst) – ICT-37-2014/2015

Подходящо за кандидатстване от едно МСП.

Чрез този метод на финансиране се осигурява подкрепа за високо рискови иновативни малки и средни предприятия в сектора на ИКТ, които са в ранен стадий на развитие. Фокусът е насочен към МСП с иновативна концепция, продукт или услуга: предприятия, които чрез прилагане на нов набор от правила, ценности и модели “разчупват” пазара.

Приоритетни са проектни предложения, свързани с идеи, услуги или продукти с изразено пазарно приложение.

Фаза 1*

Фаза 2

Фаза 3

Предпроектно проучване за проверка на технологичната/практическа и икономическа стабилност на иновативната идея/концепция.Финансиране – еднократно до 50 000 евро при продължителност на проекта до 6 месеца.Кандидатства се с първоначален бизнес план основан на предложената иновационна идея/процес/услуга/продукт.Резултат – разработен подробен бизнес план.Допуска се кандидатстване и директно за фаза 2.Менторство и обучение (coaching) – на всеки одобрен бенефициент през фаза 1 (до три дни) като допълнение към грантовете. Изпълняват се иновативни дейности като – демонстрации, тестване, създаване на прототипи, пилотно внедряване и довеждане на иновативната идея до индустриална готовност и представяне на пазара.Предложението трябва да е основано на разработения във фаза 1 (или от друго място) подробен бизнес план + да съдържа първи комерсиализационен план.Финансиране – до 70 % (или до 100 % за силно застъпени научните изследвания).Подходящо искане за финансиране  на проекно предложение в рамките на 0.5 – 2.5 млн. евро, при продължителност на проекта 12-24 месеца.Менторство и обучение (coaching) – на всеки одобрен бенефициент през фаза 2 (до 12 обучителни дни) като допълнение към грантовете. Подкрепа за представянето на пазара и експлоатация.Няма директно финансиране, но МСП може да се възползва от непряката подкрепа по Хоризонт 2020 (достъп до рисково финансиране, заеми, гаранции, обществени поръчки. допълване от COSMЕ).Резултат – успешно пускане на пазара.Подкрепата е чрез Европейската мрежа за подкрепа на бизнеса (ЕМПБ) – информация  чрез местните  офиси.През фаза 3 няма обучение.

* Фаза 1 – допускат се предпроектни проучвания за проверка на технологичната , практическа и икономическа жизнеспособност на иновационна идея/концепция/продукт/услуга, която трябва да се отличава със значителна новост за индустриалния сектор, в който е представена и би могла да намери приложение на Европейския пазар. Проектната идея може да  бъде свързана с нов продукт, процес, дизайн, услуга, технология или да води до ново приложение на пазара на съществуваща технология/процес/услуга. Основните допустими дейности за Фаза 1 са  например – оценка на риска, проучване на пазара, ангажираност на потребителя, проучване с цел защита интелектуална собственост (IP) управление на проектната идея, разработване на иновационна стратегия, търсене на партньори, приложимост на концепцията и др.

Всички плюсове и минуси, пречки и проблеми, които биха били спънка за развитие на конкурентоспособността на предприятието чрез иновацията трябва да бъдат установени, анализирани и коригирани във Фаза 1, за да могат да бъдат използвани като основа за реализиране на възвръщаемостта на инвестициите в иновационни дейности при изпълнение на Фаза 2.

Предложението трябва да даде спецификациите на разработен бизнес план , който трябва да бъде резултатът от проекта и критериите за успех.

 

Критерии за МСП

За да бъде едно предприятие прието като МСП, то трябва да отговори на критериите заложени в програмата. За целта еднократно представител на предприятието регистрира фирмен профил в системата на Horizon 2020, попълва набор от въпроси, в резултат на което получава оценка ДА или НЕ. Ако едно предприятие е признато за МСП  в момента на кандидатсване и/или одобрение на проектното предложение, то се третира като МСП до края на проекта, независимо от това дали по време на изпълнение на проекта то се е разраснало и вече не е МСП.

При успешна регистрация, формата получава персонален PIC код (това е индивидуален 7-цифрен код), който дава право на организацията да подава проектни предложения директно онлайн в системата ECAS.

 

Регистрация на организация в портала на Horizon 2020

 1. Проверявате дали вашата организация има създаден профил в портала.
 2. Ако нямата регистриран профил, създавате нов тук – бутон “Register Organisation”. Този раздел е наличен и на български език. Ако не можете да довършите регистрацията си в един ден, системата автоматично записва въведените данни, така че да можете, след като влезете в профила си (с индивидуална парола и име) да можете да въведете всички данни за организацията си.
 3. Валидиране на профила и потвърждаване на официално лице, което има правовото основание да предствлява организацията (Validation and Legal Entity Appointed Representative (LEAR) )

 

Horizon 2020 webportal

Автор: С. Петкова

“Техностарт” – до 20 000 лв финансиране на иновативни идеи на студенти

До 20 хил. лева финанрисане могат да получат студенти със стартиращи фирми за свои иновативни идеи. Парите са безвъзмездна финансова помощ от Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) по нов национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите хора чрез проекта “Техностарт“.

Министерство на икономиката и енергетиката обявяви Национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите хора в България чрез реализиране на проекта “ТЕХНОСТАРТ“.

Целта на проекта е да се стимулират млади предприемачи – студенти, докторанти и дипломирани в най-ранният етап от предприемаческия цикъл – момента на разработен бизнес план и реализацията на иновационния продукт или услуга през първата година чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лева за всеки одобрен бизнес план.

Краен срок за кандидатстване: 15.09.2014 г.

За да получи финансиране на проекта, всеки одобрен кандидат трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон в Агенцията по вписванията и да осигури задължителен собствен принос от 10% от размера на безвъзмездната помощ, под формата на финансови средства и/или материални активи.

Кой може да кандидатства?

1. Физически лица – български и чуждестранни граждани, които са студенти през учебната 2013-2014 г. във висши училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона на висшето образование, независимо от формата на обучение.
2. Физически лица – български граждани, които са студенти през учебната 2013-2014 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна, независимо от формата на обучение.
3. Физически лица – български и чуждестранни граждани, дипломирани с образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2014 г. или 2013 г. във висши училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона за висшето образование.
4. Физически лица – български граждани, дипломирани с образователно-квалификациона степен Бакалавър или Магистър през 2013 г. или 2014 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна.
5. Физически лица – български и чуждестранни граждани, които са докторанти, през учебната 2013-2014 г. или са получили докторска степен през 2013 г. или 2014 г. в България.

Как се кандидатства?

Подават се следните документи:

1. Заявление за участие (по образец) – Приложение 1.
2. Декларация от Кандидата за липса на свързаност (по образец) – Приложение 2.
3. Декларация от Кандидата за отсъствие на обстоятелствата по т.4, Глава I от Оперативното ръководство (по образец) – Приложение 3.
4. Бизнес план (по образец) – Приложение 4.
5. За студенти, учещи в България– Уверение от ВУЗ (оригинал).
6. За студенти, учещи в чужбина, съответно заверено копие от документ удостоверяващ, че Кандидата е студент в учебното заведение на страната (оригинал).
7. За докторанти – Уверение от ВУЗ или Научен институт (оригинал).
8. За завършили в България или в чужбина – диплома за завършено висше образование (копие) или Уверение от ВУЗ за завършено висше образование (оригинал). Документите, издадени от чуждестранен ВУЗ следва да бъдат представени в легализиран превод.
Конкурсната документация се подава по един от следните начини:
1.Лично или чрез упълномощено лице в деловодството на Министерството на икономиката и енергетиката от 09.00 до 17.30 часа на адрес – 1052 София, ул.Славянска №8.
2.По пощата на адрес – 1052 София, ул.Славянска №8 – Министерство на икономиката и енергетиката.
3.По електронна поща, изпратени в “pdf” формат на е-mail на адрес:e-docs@mee.government.bg

Какви са са допустимите дейности за финансиране?

Проект “Техностарт” финансира стартиращи технологични фирми само в сферата на промишлеността, информационните услуги и научната и развойна дейност.

Потенциалните кандидати трябва да развиват основната си икономическа дейност и да я декларират в бизнес плана си, в следните допустими сектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г.(КИД-2008), утвърдена от Националния статистически институт:
1. Целият Сектор С – „Преработваща промишленост“, с изключение на помощите за които Регламент (ЕС) 1407/2013 от 18 декември 2013 не се прилага (виж тук и тук изключените – Регламент 1407/2013 и Приложение_чл.32_Договора_ЕС).
2. Сектор J – „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения”, само кодове от раздели J58– “Издателска дейност”, J61 “Далекосъобщения”, J62 “Дейности в областта на информационните технологии”, J63 “Информационни услуги”.
3. Сектор М – „Професионални дейности и научни изследвания” – само кодове от раздел М72 „Научноизследователска и развойнадейност“.

Какви са допустимите разходи?

Допустими разходи от безвъзмездната финансова помощ и собственото финансово участие в размер на 10% от безвъзмездната помощ, са следните:
1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана(признава се цялата отчетна стойност на актива), в т.ч. придобиване на компютри и хардуер, на стопански инвентар, на оборудване, машини и съоръжения и на други ДМА.
2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана(признава се цялата отчетна стойност на актива), в т.ч. придобиване на програмни продукти (софтуер), регистрация на нови продукти/услуги, патенти, лицензи, търговски марки, полезен модел или промишлен дизайн и други подобни права и активи.
3. Разходи за ток, вода, отопление и наем на помещения (офис), необходими за изпълнението на дейността по бизнес плана, но не повече от 15% от общия размер за финансиране.
4. Разходи за първоначално закупуване на материали и консумативи, свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана – еднократно при стартиране на дейността, но не повече от 5% от общия размер за финансиране.
5. Разходи за услуги, свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана, в т.ч създаване и разработване на иновативния продукт, услуга или процес, създаване или финализиране на опитен образец или части от него, разработване и разпространение на промоционални материали за иновативния продукт, услуга или процес, изработване на интернет страница, хостинг, счетоводни услуги.
6. Разходи за консултантски услуги, свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана, но не повече от 5% от общия размер за финансиране.
7. Разходи за банкови такси, свързани с банковата сметка по проекта.
8. Данък добавена стойност на горепосочените дейности, само в случаите на бенефициери, които нямат регистрация по ДДС съгласно Закона за данък върху добавената стойност.

Какви са критериите за оценка?

Бизнес плановете ще се оценяват по 2 критерия – жизнеспособност на бизнес плана и иновативност на бизнеса. Оценката за кандидатстване се извършва на три етапа:
1. Оценка на административното съответствие на кандидата съгласно изискванията по проекта и подадената документация.
2. Експертна оценка от външни оценители на бизнес плана.
3. Интервю с Одобрените кандидати от Оценяващ комитет.
За да бъде допуснат до интервю, Кандидатът трябва да е получил минимум 50 точки от експертната оценка на своя бизнес план. След това той трябва да го представи и защити, като обоснове неговата жизнеспособност и иновативност пред Оценяващия комитет. Членовете на Оценяващият комитет предлагат за финансиране окончетелно одобрените кандидати.

Преди попълване на документите за участие е важно кандидатите да се запознаят с Оперативното ръководство по Проект Техностарт 2014 г.

Пълния регламент и формуляри за участие, както и как да кандидатствате може да намерите на : www.mi.government.bg

 

Източник: www.mi.government.bg