ICT in Horizon 2020 – key priorities and actions

Information & Communication Technologies in Horizon 2020 – short guide.

ICT in Horizon 2020 brings unique SMEs opportunities to society’s challenges such as the growing needs for sustainable healthcare and ageing well, for better security and privacy, for a lower carbon economy and for intelligent transport.

Will be supported ICT research and innovation projects that can best deliver new business breakthroughs, often on the basis of emerging technologies. Also ICT in Science, Industrial leadership and Societal challenges.

Different funding opportunities are available.

 

“Техностарт” – до 20 000 лв финансиране на иновативни идеи на студенти

До 20 хил. лева финанрисане могат да получат студенти със стартиращи фирми за свои иновативни идеи. Парите са безвъзмездна финансова помощ от Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) по нов национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите хора чрез проекта “Техностарт“.

Министерство на икономиката и енергетиката обявяви Национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите хора в България чрез реализиране на проекта “ТЕХНОСТАРТ“.

Целта на проекта е да се стимулират млади предприемачи – студенти, докторанти и дипломирани в най-ранният етап от предприемаческия цикъл – момента на разработен бизнес план и реализацията на иновационния продукт или услуга през първата година чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лева за всеки одобрен бизнес план.

Краен срок за кандидатстване: 15.09.2014 г.

За да получи финансиране на проекта, всеки одобрен кандидат трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон в Агенцията по вписванията и да осигури задължителен собствен принос от 10% от размера на безвъзмездната помощ, под формата на финансови средства и/или материални активи.

Кой може да кандидатства?

1. Физически лица – български и чуждестранни граждани, които са студенти през учебната 2013-2014 г. във висши училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона на висшето образование, независимо от формата на обучение.
2. Физически лица – български граждани, които са студенти през учебната 2013-2014 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна, независимо от формата на обучение.
3. Физически лица – български и чуждестранни граждани, дипломирани с образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2014 г. или 2013 г. във висши училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона за висшето образование.
4. Физически лица – български граждани, дипломирани с образователно-квалификациона степен Бакалавър или Магистър през 2013 г. или 2014 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна.
5. Физически лица – български и чуждестранни граждани, които са докторанти, през учебната 2013-2014 г. или са получили докторска степен през 2013 г. или 2014 г. в България.

Как се кандидатства?

Подават се следните документи:

1. Заявление за участие (по образец) – Приложение 1.
2. Декларация от Кандидата за липса на свързаност (по образец) – Приложение 2.
3. Декларация от Кандидата за отсъствие на обстоятелствата по т.4, Глава I от Оперативното ръководство (по образец) – Приложение 3.
4. Бизнес план (по образец) – Приложение 4.
5. За студенти, учещи в България– Уверение от ВУЗ (оригинал).
6. За студенти, учещи в чужбина, съответно заверено копие от документ удостоверяващ, че Кандидата е студент в учебното заведение на страната (оригинал).
7. За докторанти – Уверение от ВУЗ или Научен институт (оригинал).
8. За завършили в България или в чужбина – диплома за завършено висше образование (копие) или Уверение от ВУЗ за завършено висше образование (оригинал). Документите, издадени от чуждестранен ВУЗ следва да бъдат представени в легализиран превод.
Конкурсната документация се подава по един от следните начини:
1.Лично или чрез упълномощено лице в деловодството на Министерството на икономиката и енергетиката от 09.00 до 17.30 часа на адрес – 1052 София, ул.Славянска №8.
2.По пощата на адрес – 1052 София, ул.Славянска №8 – Министерство на икономиката и енергетиката.
3.По електронна поща, изпратени в “pdf” формат на е-mail на адрес:e-docs@mee.government.bg

Какви са са допустимите дейности за финансиране?

Проект “Техностарт” финансира стартиращи технологични фирми само в сферата на промишлеността, информационните услуги и научната и развойна дейност.

Потенциалните кандидати трябва да развиват основната си икономическа дейност и да я декларират в бизнес плана си, в следните допустими сектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г.(КИД-2008), утвърдена от Националния статистически институт:
1. Целият Сектор С – „Преработваща промишленост“, с изключение на помощите за които Регламент (ЕС) 1407/2013 от 18 декември 2013 не се прилага (виж тук и тук изключените – Регламент 1407/2013 и Приложение_чл.32_Договора_ЕС).
2. Сектор J – „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения”, само кодове от раздели J58– “Издателска дейност”, J61 “Далекосъобщения”, J62 “Дейности в областта на информационните технологии”, J63 “Информационни услуги”.
3. Сектор М – „Професионални дейности и научни изследвания” – само кодове от раздел М72 „Научноизследователска и развойнадейност“.

Какви са допустимите разходи?

Допустими разходи от безвъзмездната финансова помощ и собственото финансово участие в размер на 10% от безвъзмездната помощ, са следните:
1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана(признава се цялата отчетна стойност на актива), в т.ч. придобиване на компютри и хардуер, на стопански инвентар, на оборудване, машини и съоръжения и на други ДМА.
2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана(признава се цялата отчетна стойност на актива), в т.ч. придобиване на програмни продукти (софтуер), регистрация на нови продукти/услуги, патенти, лицензи, търговски марки, полезен модел или промишлен дизайн и други подобни права и активи.
3. Разходи за ток, вода, отопление и наем на помещения (офис), необходими за изпълнението на дейността по бизнес плана, но не повече от 15% от общия размер за финансиране.
4. Разходи за първоначално закупуване на материали и консумативи, свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана – еднократно при стартиране на дейността, но не повече от 5% от общия размер за финансиране.
5. Разходи за услуги, свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана, в т.ч създаване и разработване на иновативния продукт, услуга или процес, създаване или финализиране на опитен образец или части от него, разработване и разпространение на промоционални материали за иновативния продукт, услуга или процес, изработване на интернет страница, хостинг, счетоводни услуги.
6. Разходи за консултантски услуги, свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана, но не повече от 5% от общия размер за финансиране.
7. Разходи за банкови такси, свързани с банковата сметка по проекта.
8. Данък добавена стойност на горепосочените дейности, само в случаите на бенефициери, които нямат регистрация по ДДС съгласно Закона за данък върху добавената стойност.

Какви са критериите за оценка?

Бизнес плановете ще се оценяват по 2 критерия – жизнеспособност на бизнес плана и иновативност на бизнеса. Оценката за кандидатстване се извършва на три етапа:
1. Оценка на административното съответствие на кандидата съгласно изискванията по проекта и подадената документация.
2. Експертна оценка от външни оценители на бизнес плана.
3. Интервю с Одобрените кандидати от Оценяващ комитет.
За да бъде допуснат до интервю, Кандидатът трябва да е получил минимум 50 точки от експертната оценка на своя бизнес план. След това той трябва да го представи и защити, като обоснове неговата жизнеспособност и иновативност пред Оценяващия комитет. Членовете на Оценяващият комитет предлагат за финансиране окончетелно одобрените кандидати.

Преди попълване на документите за участие е важно кандидатите да се запознаят с Оперативното ръководство по Проект Техностарт 2014 г.

Пълния регламент и формуляри за участие, както и как да кандидатствате може да намерите на : www.mi.government.bg

 

Източник: www.mi.government.bg