SME Inst – Horizon 2020 – Stimulating the innovation potential of SMEs

The SME instrument stimulating the innovation potential of SME.
There are three separate phases and a coaching and mentoring service for
beneficiaries SMEs.

Participants can apply to phase 1 with a view to applying to phase 2 at a later date, or
directly to phase 2. If they successfulyy pass Phase 3 can apply for Phase 3.

Find bellow how SMEs can apply, what do they need to know, examples and more.

 

Author: S. Petkova

SME Inst – Horizon 2020 – за финансиране на иновативни МСП

“SME Instrument” – специално създадена схема, по Horizon 2020’s, за насърчаване реализацията на иновации от и в МСП.

Основни фази, изисквания към кандидатите и проектната идея, основни акценти на проектното предложение, примери.

Какви проекти се финансират? Кой може да участва? Как се кандидатства? Какви са сроковете и критериите за оценка? Вижте по-долу:

 

Автор: С. Петкова

ICT in Horizon 2020 – key priorities and actions

Information & Communication Technologies in Horizon 2020 – short guide.

ICT in Horizon 2020 brings unique SMEs opportunities to society’s challenges such as the growing needs for sustainable healthcare and ageing well, for better security and privacy, for a lower carbon economy and for intelligent transport.

Will be supported ICT research and innovation projects that can best deliver new business breakthroughs, often on the basis of emerging technologies. Also ICT in Science, Industrial leadership and Societal challenges.

Different funding opportunities are available.

 

Основни дейности, приоритети и начини на финансиране в HORIZON 2020

Акцент на програмата е „Превръщането на революционните достижения в областта на науката в иновационни продукти и услуги, които осигуряват възможности за развитие на висшите училища, научноизследователски организации и бизнеса и променят положително живота на хората“.

Финансират се 3 основни типа дейности

Дейности за научни изследвания и иновации

(Research and Innovation actions)

Иновативни дейности

(Innovation actions)

Координационни и спомагателни дейности

(Support and Coordination Actions)

Финансиране – до 100 % Финансиране – до 70 % с изключение на сдружения с идеална цел – до 100 %) Финансиране – до 100 %
Минимум 3 независими ЮЛ от 3 различни страни членки на ЕС или асоциирани към програмата страни Минимум 3 независими ЮЛ от три различни страни-членки на ЕС или асоциирани към програмата страни 1ЮЛ
Създаване на нови знания и/или изследване на приложението на нови или подобрени технологии, продукти, процеси, услуги или решения. Основно дейности, пряко свързани с изготвяне на планове или проекти за нови или подобрени продукти, процеси или услуги. Могат да включват изготвяне на прототипи, изпитания, демонстрации, пилотни проекти за внедряване, мащабно
валидиране на продукти и въвеждане на пазара
Основно са съпътстващи мерки (стандартизация, разпространение на резултати, повишаване на осведомеността, zомуникация, обмяна на опит и проучвания)
Могат да съдържат свързани с това, но лимитирани демонстрационни или пилотни дейности.

 

 Програмата обединява 3 основни приоритета

1

“Excellent Science”

(отлични постижения в науката)

2

“Leadership in Enabling

and Industrial Technologies”

(индустриално лидерство)

3

“Societal Challenges”

(социални предизвикателства)

Европейски  съвет за научни изследвания Авангардни изследвания на най-добрите научни екипи Лидерство в основополагащите и индустриалните технологии (ИКТ, нанотехнологии, материали, биотехнологии, производствени технологии, космически технологии) Здравеопазване, демографски промени, и благосъстояние
Сигурност на храните, устойчиво земеделие, изследвания в областта на мореплаването и морската флора и фауна и био-икономиката
Бъдещи и нововъзникващи технологии Интердисциплинарни фундаментални изследвания в нововъзникващи области, които да отворят нови възможности за иновации Достъп до рисково финансиранеОсигуряване на частно финансиране и рисков “венчър” капитал за научни изследвания и иновации Интелигентен, “зелен”  и интегриран транспорт
Борба с климатичните промени, ефективно използване на ресурсите и суровините
Marie Curie Възможности за обучение и израстване в кариерата Иновации в МСПНасърчаване на всички форми на иновации във всички типове МСП Сигурност в цифровото общество
Изследователски инфраструктури (включително e-инфраструктури)Осигуряване на достъп до изследователски инфраструктури на световно ниво Сигурна, чиста и ефективна енергия
Приобщаващи, иновативни и рефлектиращи общества

 

HORIZON 2020 – 4 основни форми на финансиране

 

 1. Безвъзмездни средства (грантове)<
 2. Награди
 3. Финансови инструменти
 4. Възлагане на обществени поръчки

 

1. Безвъзмездни средства (Grants)

 • На базата на покани за представяне на предложения за проекти (конкурси).
 • При търсено финансиране от ЕК ≥ 50 000 евро => предварителна проверка на финансовите възможности само на координаторите (по изключение и на участниците в консорциума).
 • 8 месеца  – от крайна дата за подаване до подписване на споразумението за грант.
 • Консорциум – координатор (връзка с ЕК) и участници от поне 3 независими ЮЛ от 3 различни държави членки или асоциирани държави.
 • Споразумение за консорциум (вътрешно споразумение), в което се установяват правата и задълженията на партньорите по отношение на изпълнение на дейностите от проекта.

2. Награди (Awards)

 • Предмет са на работната програма, само на базата на конкурс, където се определят условията за участие.
 • Размерът на наградата не се обвързва с извършените от победителя разходи.

 

3. Финансови инструменти (Finantial Instruments)

 • Иновационни дейности. Покани за представяне на предложения в технологичните области по конкретна цел “Водещи позиции при базовите и промишлени технологии”.
 • 3 крайни дати годишно за кандидатстване.
 • 6 месеца от крайната дата за подаване до подписване на споразумението.
 • Max. 3M €;
 • Максимум 5 участника в консорциума.
 • Прилага се като пилотен проект от 2015 г.
 • Инструмент само за МСП.
 • Когато едно дружество е признато за МСП, правният му статут се приема за целия период на изпълнение на проекта (дори ако през това време МСП се е разраснало и не отговаря на определението за МСП).

 

4. Възлагане на обществени поръчки (Procurement)

 • Възлагат се самостоятелно от ЕК или от съответния финансиращ орган или съвместно с възлагащи органи от държавите членки или от асоциираните страни.
 • Допуска се сключване на няколко договора в рамките на една процедура (възлагане на  няколко <доставчика).
 • Критерий – “икономически най-изгодна оферта”. (освен ако в поканата за участие не е посочено друго).
 • Резултатите получени при обществена поръчка, възложена от ЕК са собственост на ЕС.
 • За продукти в предпазарен стадий  научноизследователски и развойни услуги при разпределяне на рисковете и ползите съобразно пазарните условия; поетапни конкурентни разработки.
 • За новаторски решения – възлагащите органи са пилотен клиент за новаторски стоки или услуги, които все още не са широко достъпни до търговската мрежа (допуска се изпитание за съответствие)
 • Минимум 3 ЮЛ

 

HORIZON 2020 – за МСП (SME Instrument – SMEInst) – ICT-37-2014/2015

Подходящо за кандидатстване от едно МСП.

Чрез този метод на финансиране се осигурява подкрепа за високо рискови иновативни малки и средни предприятия в сектора на ИКТ, които са в ранен стадий на развитие. Фокусът е насочен към МСП с иновативна концепция, продукт или услуга: предприятия, които чрез прилагане на нов набор от правила, ценности и модели “разчупват” пазара.

Приоритетни са проектни предложения, свързани с идеи, услуги или продукти с изразено пазарно приложение.

Фаза 1*

Фаза 2

Фаза 3

Предпроектно проучване за проверка на технологичната/практическа и икономическа стабилност на иновативната идея/концепция.Финансиране – еднократно до 50 000 евро при продължителност на проекта до 6 месеца.Кандидатства се с първоначален бизнес план основан на предложената иновационна идея/процес/услуга/продукт.Резултат – разработен подробен бизнес план.Допуска се кандидатстване и директно за фаза 2.Менторство и обучение (coaching) – на всеки одобрен бенефициент през фаза 1 (до три дни) като допълнение към грантовете. Изпълняват се иновативни дейности като – демонстрации, тестване, създаване на прототипи, пилотно внедряване и довеждане на иновативната идея до индустриална готовност и представяне на пазара.Предложението трябва да е основано на разработения във фаза 1 (или от друго място) подробен бизнес план + да съдържа първи комерсиализационен план.Финансиране – до 70 % (или до 100 % за силно застъпени научните изследвания).Подходящо искане за финансиране  на проекно предложение в рамките на 0.5 – 2.5 млн. евро, при продължителност на проекта 12-24 месеца.Менторство и обучение (coaching) – на всеки одобрен бенефициент през фаза 2 (до 12 обучителни дни) като допълнение към грантовете. Подкрепа за представянето на пазара и експлоатация.Няма директно финансиране, но МСП може да се възползва от непряката подкрепа по Хоризонт 2020 (достъп до рисково финансиране, заеми, гаранции, обществени поръчки. допълване от COSMЕ).Резултат – успешно пускане на пазара.Подкрепата е чрез Европейската мрежа за подкрепа на бизнеса (ЕМПБ) – информация  чрез местните  офиси.През фаза 3 няма обучение.

* Фаза 1 – допускат се предпроектни проучвания за проверка на технологичната , практическа и икономическа жизнеспособност на иновационна идея/концепция/продукт/услуга, която трябва да се отличава със значителна новост за индустриалния сектор, в който е представена и би могла да намери приложение на Европейския пазар. Проектната идея може да  бъде свързана с нов продукт, процес, дизайн, услуга, технология или да води до ново приложение на пазара на съществуваща технология/процес/услуга. Основните допустими дейности за Фаза 1 са  например – оценка на риска, проучване на пазара, ангажираност на потребителя, проучване с цел защита интелектуална собственост (IP) управление на проектната идея, разработване на иновационна стратегия, търсене на партньори, приложимост на концепцията и др.

Всички плюсове и минуси, пречки и проблеми, които биха били спънка за развитие на конкурентоспособността на предприятието чрез иновацията трябва да бъдат установени, анализирани и коригирани във Фаза 1, за да могат да бъдат използвани като основа за реализиране на възвръщаемостта на инвестициите в иновационни дейности при изпълнение на Фаза 2.

Предложението трябва да даде спецификациите на разработен бизнес план , който трябва да бъде резултатът от проекта и критериите за успех.

 

Критерии за МСП

За да бъде едно предприятие прието като МСП, то трябва да отговори на критериите заложени в програмата. За целта еднократно представител на предприятието регистрира фирмен профил в системата на Horizon 2020, попълва набор от въпроси, в резултат на което получава оценка ДА или НЕ. Ако едно предприятие е признато за МСП  в момента на кандидатсване и/или одобрение на проектното предложение, то се третира като МСП до края на проекта, независимо от това дали по време на изпълнение на проекта то се е разраснало и вече не е МСП.

При успешна регистрация, формата получава персонален PIC код (това е индивидуален 7-цифрен код), който дава право на организацията да подава проектни предложения директно онлайн в системата ECAS.

 

Регистрация на организация в портала на Horizon 2020

 1. Проверявате дали вашата организация има създаден профил в портала.
 2. Ако нямата регистриран профил, създавате нов тук – бутон “Register Organisation”. Този раздел е наличен и на български език. Ако не можете да довършите регистрацията си в един ден, системата автоматично записва въведените данни, така че да можете, след като влезете в профила си (с индивидуална парола и име) да можете да въведете всички данни за организацията си.
 3. Валидиране на профила и потвърждаване на официално лице, което има правовото основание да предствлява организацията (Validation and Legal Entity Appointed Representative (LEAR) )

 

Horizon 2020 webportal

Автор: С. Петкова